Prijava radova za IX Simpozij - 12-04-2012

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas želimo pozvati da uzmete aktivno učešće u radu Devetog Simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine (hotel «Sarajevo» Sarajevo, 31.05. – 03.06.2012. godine).

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja (u daljem tekstu: Komisija) je na XLIV sjednici, održanoj dana 24.02.2012. godine, donijela Odluku da na IX Simpoziju budu predstavljeni stručni radovi koji će tretirati temu Simpozija: „Samonjega i samomedikacija“.
Komisija je utvrdila kriterije za dostavljanje radova. Svi magistri farmacije koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju kao predavači oralnih prezentacija, treba da se pridržavaju slijedećeg:
• Dostavljanje rada u A4 formatu;
• Font: 12;
• Times New Roman;
• Jednostruki prored;
• Margine: 2,5 cm;
• Tekst: 6 – 10 stranica;
• Naslov rada na jednom od jezika Bosne i Hercegovine;
• Navođenje autora i institucija u kojima su isti zaposleni;
• 3 – 5 ključnih riječi;
• Citiranje korištene literature u skladu sa Vancouverskom konvencijom.

Krajnji rok za dostavljanje radova je 15.04.2012. godine (nedelja).

Selektiranje prijavljenih radova izvršit će Komisija. O Odluci Komisije o (ne)prihvatanju radova, autori će biti obaviješteni do 15.05.2012. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Simpozija.

Radovi se mogu dostaviti na e – mail adrese Komore:
farmaceutska_komora@hotmail.com ili medjukantonalna_komora@yahoo.com

ili na CD-u, preporučenom poštom na adresu Komore:
Međukantonalna farmaceutska komora
Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja
Topal Osman Paše 18 A
71 000 Sarajevo

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije
Prim.mr.ph.spec. Mirsad Šabaredžović
Predsjednik
Međukantonalne farmaceutske komore
Prim.mr.ph. Binakaj Zahida