Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu, sl.novine FBIH, 6/11 - 21-02-2011

Na temelju članka 236. stavak 1. alineja 26. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (\"Službene novine Federacije BiH\", broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA
I - TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se sadržaj i način provođenja pripravničkog staža za zdravstvene djelatnike sa završenim medicinskim, stomatološkim, farmaceutskim ili farmaceutsko- biohemijskim fakultetom, fakultetom zdravstvenih studija odnosno srednjom školom zdravstvenog usmjerenja, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa kod kojih zdravstveni djelatnici provode pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita, sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu.
Članak 2.
Zdravstveni djelatnici iz članka 1. ovog pravilnika, obvezni su nakon završenog obrazovanja obaviti pripravnički staž u trajanju od šest mjeseci.
Pripravnički staž je organizirani oblik stručnog osposobljavanja zdravstvenih djelatnika za samostalan rad, koji se obavlja pod nadzorom.
II - SADRŽAJ I NAČIN PROVO\\ENJA PRIPRAVNIČKOG STAŽA I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE I PRIVATNA PRAKSA KOD KOJIH SE PROVODI PRIPRAVNIČKI STAŽ
Članak 3.
Pripravnički staž obavlja se po planu i programu pripravničkog staža koji je utvrđen ovim pravilnikom.
Planom pripravničkog staža iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se raspored i trajanje pojedinih programskih cjelina, koje je pripravnik dužan da obavi.
Programom se utvrđuju stručni poslovi kojima se pripravnici osposobljavaju za samostalan rad.
Plan i program pripravničkog staža sastavni su dio ovog pravilnika (Prilog 1.).
Članak 4.
Pripravnički staž obavlja se u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje federalnog ministra zdravstva o ispunjenosti uvjeta glede kadra, prostora i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje pripravničkog staža, i to da:
• imaju organizacione jedinice prema zahtjevima poje- dinog dijela pripravničkog programa zdravstvenog usmjerenja;
• u toj organizacionoj jedinici u punom radnom vremenu radi zdravstveni djelatnik sa položenim stručnim ispitom koji ima viši, a najmanje isti stupanj stručne spreme zdravstvenog usmjerenja;
• organizaciona jedinica ima potrebnu medicinsko- tehničku opremu i prostor za uspješno provođenje programom predviđenog osposobljavanja prema zahtjevima suvremene medicine.
Članak 5.
Pripravnički staž ili njegov dio, pripravnici mogu obavljati kod zdravstvenog djelatnika visoke stručne spreme koji obavlja privatnu praksu najmanje pet godina, a koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovog pravilnika.
Članak 6.
Zdravstvene ustanove obvezne su primati zdravstvene djelatnike na pripravnički staž.
Ako zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni djelatnik koji obavlja privatnu praksu (u daljnjem tekstu: nositelj privatne prakse), u kojima pripravnik obavlja pripravnički staž ne ispunjava uvjete propisane u čl. 4. i 5. ovog pravilnika, a prema propisanim programskim cjelinama za određenu oblast, može ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno nositelju privatne prakse u kojoj se taj dio pripravničkog staža može obaviti.
Članak 7.
Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za zdravstvene ustanove i za nositelja privatne prakse, u smislu čl. 4. i 5. ovog pravilnika, obavlja Federalno ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), a na temelju podnijetog dokumentiranog zahtjeva zdravstvene ustanove, odnosno nositelja privatne prakse.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka zdravstvena ustanova prilaže:
• rješenje o registraciji ustanove izdano od nadležnog općinskog suda,
• prijedlog programa pripravničkog staža, odnosno dijela pripravničkog staža, koji će se u toj ustanovi izvoditi,
• spisak stručnog kadra sa osobnom dokumentacijom uposlenika o stručnoj spremi koji su u stalnom radnom odnosu.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka nositelj privatne prakse prilaže:
• rješenje nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva o ispunjenosti uvjeta glede prostora, kadra i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje privatne prakse,
• prijedlog programa pripravničkog staža, odnosno dijela pripravničkog staža, koji će se kod nositelja privatne prakse izvoditi.
Članak 8.
Po prijemu dokumentiranog zahtjeva iz članka 7. ovog pravilnika, federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje stručno povjerenstvo od najmanje tri člana, sa zadatkom da kod podnositelja zahtjeva izvrši neposredan uvid, te utvrdi ispunjenost uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje pripravničkog staža, odnosno njegovog dijela.
Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sačinjava zapisnik, koji je sastavni dio dokumentacije na temelju koje se izdaje odobrenje za obavljanje pripravničkog staža.
Članovima stručnoga povjerenstva pripada naknada čiju visinu, rješenjem utvrđuje ministar.
Naknada za rad članova komisije pada na teret podnositelja zahtjeva.
Članak 9.
Na temelju podnijetog dokumentiranog zahtjeva, a po provedenom postupku utvrđenom ovim pravilnikom, ministar donosi rješenje kojim odobrava zdravstvenoj ustanovi odnosno nositelju privatne prakse obavljanje pripravničkog staža.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka je konačno u upravnom postupku i protiv istog se može pokrenuti upravni spor suglasno propisima o upravnim sporovima.
Članak 10.
Ovlaštena osoba koju odredi ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno nositelj privatne prakse u kojoj se obavlja pripravnički staž, dužni su upoznati pripravnika sa planom i programom pripravničkog staža, suglasno odredbama ovog pravilnika, kao i sa kodeksom medicinske etike i medicinske deontologije.
Članak 11.
Plan i program pripravničkog staža, koji je obavio pripravnik upisuje se u pripravničku knjižicu, čiji su oblik i sadržaj utvrđeni ovim pravilnikom (Prilog 2.)
Za obavljanje dijela pripravničkog staža u odgovarajućoj organizacionoj jedinici zdravstvene ustanove, odgovoran je šef te organizacione jedinice, odnosno nositelj privatne prakse za staž obavljen u privatnoj praksi.
Nakon obavljanja pojedinih dijelova pripravničkog staža u pripravničku knjižicu, unosi se opis poslova obavljenih u okviru programske cjeline, kao i podaci o vremenu i mjestu gdje se dio pripravničkog staža obavio.
Ovjeru podataka iz stavka 2. ovog članka svojim potpisom vrše osobe iz stavka 1. ovog članka.
Pripravnici su obvezni za vrijeme pripravničkog staža izvršavati zadatke i obavljati poslove koje ime povjeri šef organizacione jedinice, odnosno nositelj privatne prakse, suglasno programu.
Nakon obavljenog pripravničkog staža, pripravničku knjižicu ovjerava ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno nositelj privatne prakse koji je pripravnika primio na pripravnički staž.
Članak 12.
Pripravnički staž obavlja se bez prekida.
U slučaju bolesti, porodiljskog dopusta, odnosno drugih opravdanih razloga, prekida se pripravnički staž i produžava za vrijeme koliko je prekid trajao.
Rješenje o prekidu pripravničkog staža u slučajevima iz stavka 2. ovog članka, na zahtjev pripravnika, a na temelju odgovarajućih dokaza donosi ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno nositelj privatne prakse koji su pripravnika primili na pripravnički staž.


III - PROGRAM I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
Članak 13.
Nakon obavljenog pripravničkog staža zdravstveni djelatnici koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja polažu stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom Federalnog ministarstva, a zdravstveni djelatnici koji su završili srednju školu zdravstvenog usmjerenja pred ispitnim povjerenstvom kantonalnog ministarstva zdravstva.
Članak 14.
Nakon obavljenog pripravničkog staža, prijavu za polaganje stručnog ispita, zdravstveni djelatnik sa završenim fakultetom zdravstvenog usmjerenja podnosi Federalnom ministarstvu, a zdravstveni djelatnik sa završenom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja podnosi kantonalnom ministarstvu zdravstva.
Prijava iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog 3.).
Uz prijavu za polaganje potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• ovjerenu kopiju diplome/svjedočanstva,
• popunjenu i ovjerenu originalnu pripravničku knjižicu.
Članak 15.
Rješenje o odobrenju polaganja stručnog ispita donosi nadležni ministar zdravstva.
O datumu i mjestu polaganja stručnog ispita pripravnik se obavještava najkasnije osam dana prije polaganja ispita.
Članak 16.
Ako je pripravnik spriječen iz opravdanog razloga pristupiti u zakazanom roku polaganju ispita, dužan je pismeno obavijestiti nadležno ministarstvo zdravstva, najkasnije tri dana prije roka određenog za polaganje ispita.
Ukoliko pripravnik pravovremeno ne obavijesti nadležno ministarstvo zdravstva o razlozima iz stavka 1. ovog članka ili je razlog odustanka neopravdan, smatra se da je ispitu pristupio, te troškovi ponovnog izlaska na stručni ispit padaju na teret pripravnika.
Članak 17.
Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom, koje imenuje i razrješava nadležni ministar zdravstva, za svako stručno zvanje posebno.
Ispitno povjerenstvo sastoji se od pet do sedam članova, a imenuje se za period od dvije godine.
Rješenjem o imenovanju ispitnog povjerenstva određuje se predsjednik ispitnog povjerenstva.
Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva imaju zamjenike.
Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za stručni dio imenuju se iz reda osoba koje imaju znanstveni stupanj ili nastavno zvanje, s tim da se za jednog člana ispitnog povjerenstva za stručni dio, može imenovati osoba koja ima najmanje isti stupanj školske spreme kao i pripravnik i najmanje pet godina iskustva u struci.
Član ispitnog povjerenstva za opći dio stručnog ispita imenuje se iz reda diplomiranih pravnika sa najmanje pet godina iskustva u struci.
Članak 18.
Administrativne poslove ispitnog povjerenstva obavlja sekretar, koji se imenuje rješenjem o imenovanju ispitnog povjerenstva.
Predsjedniku, članovima i sekretaru ispitnog povjerenstva pripada pravo na naknadu.
Visinu naknade iz stavka 2. ovog članka, kao i troškove stručnog ispita, rješenjem utvrđuje nadležni ministar.
Troškove stručnog ispita snosi podnositelj prijave.
Članak 19.
Stručni ispit polaže se javno, istovremeno pred svim članovima povjerenstva.
Sekretar je obvezan tokom polaganja ispita voditi zapisnik.
Zapisnik o polaganju stručnog ispita potpisuje predsjednik, članovi ispitnog povjerenstva i sekretar.
Sadržaj i izgled zapisnika sastavni su dio ovog pravilnika (Prilog 4.).
Članak 20.
Stručni ispit pripravnika sastoji se od općeg i stručnog dijela. Opći i stručni dio stručnog ispita polažu se usmeno.
Opći dio stručnog ispita obuhvata poznavanje:
• Osnova ustavnog sistema;
• Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju;
• Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata;
• Propisa vezanih za stručno zvanje pripravnika koji polaže stručni ispit;
• Propisa iz oblasti radnih odnosa;
• Propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, i
• Kantonalnih propisa iz oblasti zdravstva.
Ispitni predmeti stručnog dijela ispita po zdravstvenim usmjerenjima pripravnika, utvrđuju se suglasno programskim cjelinama, pripravničkog staža, utvrđenog ovim pravilnikom.
Članak 21.
Ocjena o uspjehu i osposobljenosti kandidata za samostalan rad ocjenjuje se sa: \"položio stručni ispit\" ili \"nije položio stručni ispit\".
Ispitivač je samostalan u ocjenjivanju uspjeha kandidata za predmet koji je ispitivao.
Ispitno povjerenstvo jednoglasno donosi odluku o uspjehu kandidata.
Predsjednik ispitnog povjerenstva obavještava zdravstvenog djelatnika o uspjehu, po završenom ispitu i u prisustvu svih članova povjerenstva.
Članak 22.
Pripravnik koji nije položio stručni ispit iz jedne ili dvije predmetne cjeline, ima pravo polaganja popravnog ispita iz tih predmetnih cjelina, najranije u roku od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.
Ako pripravnik ne položi popravni ispit, smatra se da ispit nije položio, te isti mora u cijelosti ponovno polagati.
Pripravnik koji nije položio stručni ispit, kao i pripravnik koji nije zadovoljio na popravnom ispitu, ima pravo ponovnog polaganja stručnog ispita, najranije u roku od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita.
Članak 23.
Pripravnik koji nije zadovoljan radom ispitnog povjerenstva može, u roku od 24 sata, uložiti prigovor ispitnom povjerenstvu i tražiti da se njegovo znanje još jednom provjeri.
Troškove saziva povjerenstva u slučaju iz stavka 1. ovog članka snosi pripravnik.
IV - SADRŽAJ I IZGLED UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU
Članak 24.
Zdravstvenom djelatniku koji je položio stručni ispit izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu zdravstvenom djelatniku izdaje nadležni ministar zdravstva.
Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka potpisuje nadležni ministar zdravstva i predsjednik ispitnog povjerenstva.
Sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 5.).
Članak 25.
Zdravstveni djelatnici nakon položenog stručnog ispita obvezno se upisuju kod nadležne komore u registar zdravstvenih djelatnika i time stječu pravo na izdavanje licence.
Izdavanjem licence od strane nadležne komore, zdravstveni djelatnik stiče pravo samostalnog obavljanja poslova u svojoj struci.
Članak 26.
O pripravnicima koji su položili stručni ispit nadležno ministarstvo zdravstva vodi evidenciju na obrascu, koji je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog 6.).
V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Zdravstveni djelatnici koji su završili fakultet zdravstvenog usmjerenja po bolonjskom procesu i u okviru studija obavili stručnu praksu, koja je podudarna sa planom i programom pripravničkog staža utvrđenim ovim pravilnikom, ne obavljaju pripravnički staž.
Nakon završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja, zdravstveni djelatnici iz stavka 1. ovog članka, mogu pristupiti polaganju stručnog ispita suglasno članku 20. ovog pravilnika.
Članak 28.
Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, zdravstveni djelatnici iz članka 27. stavak 1. ovog pravilnika, dostavljaju slijedeću dokumentaciju:
• ovjerenu kopiju diplome,
• potvrdu fakulteta zdravstvenog usmjerenja o obavljenoj stručnoj praksi u okviru studija, a koja je podudarna sa programom pripravničkog staža utvrđenim ovim pravilnikom.
Članak 29.
Pripravnik koji je počeo pripravnički staž prema propisima koji su važili na području Federacije Bosne i Hercegovine, na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, isti će obaviti na način i sukladno odredbama ovog pravilnika, ako je to povoljnije za pripravnika.
Članak 30.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih djelatnika (\"Službene novine Federacije BiH\", br. 25/00, 23/01, 55/02 i 35/06).
Članak 31.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u \"Službenim novinama Federacije BiH\".