Pravilnik o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarijus - 03-02-2010

PRAVILNIK
O KRITERIJIMA I POSTUPKU PRIZNAVANJA NAZIVA PRIMARIJUS
Član 1.
Ovim pravilnikom se utvrđuju kriteriji, postupak i način priznavanja naziva primarijus doktorima medicine i doktorima stomatologije, magistrima farmacije, odnosno inženjerima medicinske biohemije.
Kandidati za dodjelu naziva primarijus su zdravstveni radnici zaposleni u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, odnosno nosioci privatne prakse.
Član 2.
Kriteriji za dodjelu naziva primarijus su:
1. najmanje 10 godina radnog staža u struci, nakon položenog stručnog ispita;
2. 10 objavljenih naučnih ili stručnih radova;
3. učšće na kongresima i simpozijima iz područja svog rada u zemlji i inostranstvu;
4. učešće u radu nadležne komore;
5. provođenje u svom radu pravila - kodeksa medicinske etike i deontologije.
Član 3.
Kriteriji iz člana 2. ovog pravilnika, za svakog kandidata, cijenit će se na način, i to utvrđivanjem ispunjavanja slijedećeg:
• uspješnost desetogodišnjeg rada kandidata, obzirom na doprinos unaprjeđenju struke uvđ|enjem ili primjenom novih metoda u dijagnostici, liječenju ili rehabilitaciji; pokretanje, organiziranje i učešće u aktivnostima na unaprjeđenju zaštite zdravlja stanovništva; uspješnost rada na stručnom uzdizanju zdravstvenih radnika; učešće u osposobljavanju pripravnika, specijalizanata ili učešće na stručnim skupovima,
• uspješnost naučno-publicističkog opusa na osnovu broja radova objavljenih u medicinskim časopisima, klasifikaciji objavljenih radova prema kriterijima medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog fakulteta u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kvalitetu radova obzirom na doprinos u struci, kontinuitetu u publiciranju radova, te okolnosti da li je kandidat prvi autor ili koautor obzirom na doprinos u objavljenom radu,
• učešća na kongresima i simpozijima iz područja svog rada u zemlji i inostranstvu, te stručno usavršavanje na klinikama izvan svoje ustanove, kao i primjena stečene edukacije u svom stručnom radu,
• aktivno učešće u radu komore, odnosno udruženja iz oblasti zdravstva na nivou kantona, odnosno Federacije,
• da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak tokom obavljanja poslova i zadataka svog stručnog zvanja.
Član 4.
Izuzetno, zdravstvenom radniku sa najmanje 15 godina radnog staža, koji je dao značajan doprinos razvoju i unaprjeđenju zdravstva, te ostvario rezultate na području svog stručnog rada, može se priznati naziv primarijus, i samo uz ispunjenje kriterija iz člana 2. tač. 4. i 5. ovog pravilnika.
Član 5.
Prijedlog za dodjelu naziva primarijus podnosi stručni odbor zdravstvene ustanove, odnosno nosilac privatne prakse.
Prijedlog iz stava 1. ovog člana sadrži:
• lične podatke kandidata;
• ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu;
• ovjerenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu;
• mišljenje nadležne komore;
• iscrpno obrazloženje o uspješnosti desetogodišnjeg rada kandidata;
• podatke o objavljenim naučnim i stručnim radovima;
• rezultate kandidata na stručnom uzdizanju zdravstvenih radnika;
• stručna biografija kandidata;
• popis objavljenih naučnih i stručnih radova, te separati odnosno časopisi u kojima su isti objavljeni.
Prijedlog za dodjelu naziva primarijus, za kandidata iz člana 4. ovog pravilnika, sadrži sve podatke iz stava 2. ovog člana, izuzev podataka iz alineja 6., 7. i 9. stava 2. ovog ~čana.
Član 6.
Objedinjen prijedlog iz člana 5. ovog pravilnika, sa svom potrebnom dokumentacijom, zdravstvena ustanova dostavlja nadležnoj komori, odnosno nadležnom stručno-medicinskom društvu koje obavlja poslove komore na nivou kantona, a u skladu sa članom 176. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Nakon razmatranja i rasprave o dostavljenim prijedlozima upravni odbor komore, odnosno stručno-medicinsko društvo, upućuje svoje prijedloge, sa kompletnom dokumentacijom kandidata, Federalnom ministarstvu zdravstva.
Prijedlozi iz stava 2. ovog člana moraju biti dostavljeni Federalnom ministarstvu zdravstva do 15.02. tekuće godine.


Član 7.
O priznavanju naziva primarijus odlučuje komisija koju imenuje federalni ministar zdravstva iz reda nastavnika medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog fakulteta i istaknutih stručnjaka iz navedenih oblasti, u skladu sa članom 115. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Član 8.
Odluka o priznavanju naziva primarijus uručuje se zdravstvenim radnicima povodom Svjetskog dana zdravlja koji se obilježava 7. aprila svake godine.
Odluka iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Prilog br. 1.).
Član 9.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena odredbi Pravilnika o dodjeljivanju zvanja primarijus (\"Službeni list SRBiH\", broj 31/87).
Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u \"Službenim novinama Federacije BiH\".

Broj 01-37-8240/03
11. decembra 2003. godine
Sarajevo