POZIV ZA PRIJAVU RADOVA X SIMPOZIJA - 04-02-2013

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas želimo pozvati da uzmete aktivno učešće u radu Desetog Simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine (Sarajevo, 19.04. – 21.04.2013. godine).

Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja (u daljem tekstu: Komisija) je na XLVIII sjednici, održanoj dana 21.01.2013. godine, donijela Odluku da na X Simpoziju, pod nazivom: „Aktuelna situacija u apotekarstvu Federacije BIH“ budu predstavljeni stručni radovi iz slijedećih oblasti:

• Ekonomski status farmaceutske djelatnosti Federacije BIH;
• Legislativa u apotekarskoj djelatnosti Federacije BIH;
• Organizacija strukovnih udruženja u Federaciji BIH;
• Akreditacije zdravstvenih ustanova;
• Kompeticije u apotekarskoj djelatnosti i povećanje konkurentnosti;
• Perspektive i izazovi u obrazovanju farmaceutskog kadra.

Komisija je utvrdila kriterije za dostavljanje radova. Svi magistri farmacije koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju kao predavači oralnih prezentacija, treba da se pridržavaju slijedećeg:
• Dostavljanje rada u A4 formatu;
• Font: 12;
• Times New Roman;
• Jednostruki prored;
• Margine: 2,5 cm;
• Tekst: 6 – 10 stranica;
• Naslov rada na jednom od jezika Bosne i Hercegovine;
• Navođenje autora i institucija u kojima su isti zaposleni;
• 3 – 5 ključnih riječi;
• Citiranje korištene literature u skladu sa Vancouverskom konvencijom.

Krajnji rok za dostavljanje radova je 31.03.2013. godine (nedelja).

Selektiranje prijavljenih radova izvršit će Komisija. O Odluci Komisije o (ne)prihvatanju radova, autori će biti obaviješteni do 10.04.2013. godine. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova Simpozija.

Radovi se mogu dostaviti na e – mail adresu Komore: medjukantonalna_komora@yahoo.com

ili na CD-u, preporučenom poštom na adresu Komore:
Međukantonalna farmaceutska komora
Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja
Tešanjska 24 A/14
71 000 Sarajevo

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za edukaciju,
validaciju i bodovanje stručnih predavanja
Prim.mr.ph.spec. Mirsad Šabaredžović