OBAVIJEST U POGLEDU VALIDNOSTI LICENCI - 22-01-2013

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da je kod Općinskog Suda u Tuzli, rješenjem broj: 032-0-Reg-12-002079 od dana 10.01.2013. godine registrovana Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona, sa sjedištem u Tuzli, ulica Titova do br. 34, SOP Lamela A/II, sa ovlaštenim licem za zastupanjem – v.d. Predsjednik Komore – Smajić Aida, mr.ph., a saglasno Odluci Vanredne Skupštine Međukantonalne farmaceutske komore održane dana 02.12.2012. godine u Sarajevu, preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-37-7677/12 od dana 10.12.2012. godine, odnosno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BIH”, broj:46/10).

Isti postupak je okončan kod Općinskog suda u Zenici u pogledu osnivanja Komore magistara farmacije Zeničko – Dobojskog kantona, sa sjedištem u Zenici, te ovlaštenim licem za zastupanje – Predsjednik Komore Smajlagić Halida, mr.ph.

Nadalje, slijedom citiranog Zakona, odredbom 221. determinirana je djelatnost Komore magistara farmacije na nivou Federacije BIH, i to, “utvrđivanje:
• zajedničke kriterije za licenciranje članova kantonalnih komora,
• sadržaj i izgled registra licenciranih članova komore za federalnu i kantonalnu komoru,
• vodi jedinstven registar licenciranih članova kantonalnih komora,
• zajednički sadržaj stručnog usavršavanja, rokove i postupak provjere stručnosti koje je zdravstveni djelatnik ostvario u okviru stručnog usavršavanja,
• način i uvjete za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama,
• obavlja i druge poslove i zadaće koji joj budu dodijeljeni statutom komore iz stavka 5. ovoga članka”.

Također, člankom 222. istog Zakona, determinisane su djelatnosti Komora magistara farmacije na nivou kantona, i to kako slijedi:

“•vode registar svojih članova,
•donose kodeks medicinske etike i deontologije, prate i nadziru njegovo provođenje, te poduzimaju odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja,
•daju mišljenje federalnom ministru, odnosno kantonalnom ministru o opravdanosti izdavanja, produljenja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse, te početka, proširenja, promjene i prestanka rada zdravstvenih ustanova s pozicije i očuvanja profesije koju zastupa,
•certificiraju članove komore za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama, na temelju načina i uvjeta za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama koje utvrđuje federalna komora,
•utvrđuju maksimalnu cijenu zdravstvenih usluga za privatnu praksu koja ne ostvaruje prihode putem zavoda osiguranja kantona i ovjerava cjenik zdravstvenih usluga privatne prakse,
•daju mišljenje na cijene zdravstvenih usluga iz dragovoljnog zdravstvenog osiguranja,
•zastupaju interese svojih članova kod sklapanja ugovora sa zavodom zdravstvenoga osiguranja Federacije odnosno kantona i drugim osiguravajućim zavodima,
•osiguravaju zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja im se pruža,
•po službenoj dužnosti izdaju, obnavljaju i oduzimaju licencije svojim članovima na temelju zajedničkih kriterija mjerodavne federalne komore,
•sudjeluju pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga,
•daju stručna mišljenja kod pripreme propisa koji su od utjecaja na razvitak zdravstvene struke,
•organiziraju dodatno usavršavanje za proširenje djelatnosti unutar struke s obzirom na nove dijagnostičko-terapijske metode,
•propisuju način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse, te utvrđuju slučajeve koji se ne smatraju reklamiranjem zdravstvenih usluga,
•obavljaju i druge poslove određene ovim zakonom”.

S tim u vezi, želimo Vas obavijestiti da licence izdate od strane Međukantonalne farmaceutske komore važe do isteka istih (kako je navedeno na samoj licenci), te da niti jedno drugo fizičko ili pravno lice nema zakonskog osnova zahtijevati zamjenu postojeće važeće licence sa licencom nekog drugog subjekta, posebice imajući na umu odredbu članka 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja propisuje donošenje Pravilnika o postupku izdavanja, te sadržaju i izgledu licence od strane Federalnog ministara zdravstva, a koji još nije donešen.

Uz saglasnost Federalne uprave za inspekcijske poslove – Inspektorat za sanitarno-zdravstveno – farmaceutski nadzor kao validne smatraju se jedino licence izdate od strane Međukantonalne farmaceutske komore, sve do dana donošenja pomenutog Pravilnika, a o čijem donošenju ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Također, arhiva dosijea magistara farmacije kantona, koja se nalazi u posjedu Međukantonalne farmaceutske komore, može biti izuzeta jedino od strane Predsjednika i Upravnog odbora Komore magistara farmacije kantona, a uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Međukantonalne farmaceutske komore.

Također, želimo Vas izvijestiti da lični podaci (ime i prezime, adresa, kao i kopije ličnih dokumenata) koji se nalaze u arhivi Međukantonalne farmaceutske komore, isti se čuvaju po načinu propisanom Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BIH”, broj: 49/06), kao i evidencija bodovanja koja se nalazi u pomenutoj arhivi i nije data niti jednom drugom licu na raspolaganje.

S poštovanjem,


Predsjednik Upravnog odbora
Međuantonalne farmaceutske komore
Doc.dr. Fahir Bečić