Ispravka Zakona o trgovini - 17-11-2009

Po izvšenom sravnavanju sa Izvornikom teksta utvrđeno je da su se u Zakonu o trgovini (\"Službene novine Federacije BiH\", broj 64/04) potkrale dolje navedene štamparske greške pa se, na osnovu člana 188. stav 2. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i člana 200. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, daje
ISPRAVKA
ZAKONA O TRGOVINI
(objavljenog na bosanskom jeziku)
U članu 6. u stavu 1. riječ \"proizvod\" zamjenjuje se riječju \"roba\".
U članu 9. u stavu 6. rije~ \"početi\" zamjenjuje se riječju \"otpočeti\".
U članu 15. u stavu 1. alineja 1. iza riječi \"ime\", zarez se zamjenjuje veznikom \"i\".
U članu 17. u stavu 1. brisati riječ \"sudski\".
Iza člana 19. navodi se naslov poglavlja IV koji glasi:
\"Ostale obaveze u obavljanju trgovine\", a dosadašnje poglavlje \"IV\" postaje poglavlje \"V\", tako da poglavlje \"V\" postaje poglavlje \"VI\", a poglavlje \"VI\" postaje poglavlje \"VII\".
U članu 43. u stavu 1. i u članu 45. u stavu 1. umjesto: \"člana 41.\" treba da piše: \"član 42.\".
U članu 48. u stavu 1. umjesto: \"člana 46.\" treba da piše: \"član 47.\".
U članu 51. umjesto: \"člana 49.\" treba da piše: \"član 50.\", a dosadašnje poglavlje \"VII\" postaje poglavlje \"VIII\".
U članu 53. u stavu 1. umjesto: \"člana 51.\" treba da piše \"član 52.\", a dosadašnje poglavlje \"VIII\" postaje poglavlje \"IX\", a poglavlje \"IX\" postaje poglavlje \"X\".
U članu 61. u stavu 1. alineja 3. u zagradi umjesto: \"člana 56.\" treba da stoji \"član 57.\", a alineja 4. istog člana umjesto dosadašnjeg teksta glasi: \"na tržnici na malo prodaje ostalu robu bez ispunjavanja uvjeta propisanih odgovarajućim podzakonskim aktom\".
Sekretar
Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Izmir Hadžiavdić, s. r.
Sekretar
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH
Anto Baotić, s. r.