IX Simpozij magistara farmacije F BIH - 12-04-2012

Poštovane kolegice i kolege,


Ovim putem Vas želimo obavijestiti o održavanju Devetog Simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine.

Simpozij će se održati u hotelu «Sarajevo», u Sarajevu (Džemala Bijedića 169 A) u periodu od 31.05. – 03.06.2012. godine (četvrtak – nedelja), gdje bi se dolazak učesnika, iz drugih kantona, planirao za 31.05.2012. godine (četvrtak) u poslijepodnevnim satima, petak i subota bi bili radni dani Simpozija, a 03.06.2012. godine (nedelja) bi bio dan za odlazak učesnika.

Kotizacija za Simpozij iznosi 100,00 KM (jednastotina kovertibilnih maraka) ISKLJUČIVO do 20.05.2012. (nedelja) godine, a od 31.05. do 03.06.2012. godine (na dane održavanja Simpozija) kotizacija iznosi 150,00 KM (jednastotinapedeset konvertibilnih maraka).

Imena učesnika Simpozija (pojedinačno ili plaćanje više kotizacija od strane farmaceutskih kuća), a nakon uplaćenih kotizacija, obavezno dostaviti u pisanoj formi Stručnoj službi Komore, putem faxa ili elektronskom poštom.

Kotizacija se uplaćuje na žiro – račun Komore, kod Unicredit banke (broj: 3383 2022 5049 9046) sa naznakom, kod svrhe uplate: «Uplata za Deveti Simpozij magistara farmacije F BIH na ime mr.ph. ________________________________».

Kotizacija za učesnike Simpozija podrazumijeva slijedeće:
• Radni materijal Simpozija;
• Ručak za dan 01.06.2012. godine, petak;
• Ručak za dan 02.06.2012. godine, subota;
• Svečana večera za dan 01.06.2012. godine, petak;
• Kafe pauze za radne dane Simpozija.

Studenti – postdiplomci Farmaceutskog/ih fakulteta imaju pravo učestvovanja na IX Simpoziju magistara farmacije, uz uplatu kotizacije u visini od 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka), a u koju je uključeno:
• Radni materijal Simpozija;
• Svečana večera;
• Kafe pauze za radne dane Simpozija.

Studenti (dodiplomci) Farmaceutskog/ih fakulteta imaju osiguran slobodan ulaz radnim danima Simpozija, uz blagovremenu najavu Stručnoj službi Komore.Prevoz za zainteresirane magistre farmacije će biti organiziran od strane Komore za dane: odlazak u petak, 01.06.2012. godine, povratak u nedelju, 03.06.2012. godine, (ukoliko za isti bude zainteresirano više od 15 magistara farmacije), te se zainteresirani magistri farmacije trebaju obratiti Predsjednicima svojih kantonalnih farmaceutskih komora, najkasnije do 15.05.2012. godine (utorak).

Troškovi smještaja padaju na teret učesnika, a sve informacije i rezervacije možete dobiti:

Hotel «Sarajevo» Sarajevo
Džemala Bijedića 169 A

Telefon: 033 777 900
Fax: 033 473 043

E – mail: info@sarajevohotel.ba

Web page: www.sarajevohotel.ba


S poštovanjem,

Predsjednik
Organizacionog odbora
Mr.ph. Sead Osmančević

Predsjednik Međukantonalne farmaceutske komore Prim.mr.ph. Binakaj Zahida